Svátek má: Laura

Regiony

Velikost textu:

Putování vinicemi hlavního města

Putování vinicemi hlavního města

Městské i soukromé vinice otevírají své brány v rámci projektu, jehoľ snahou je roząířit povědomí o praľských vinicích. V rámci letoąní akce, která se koná druhý červnový víkend, 8. a 9. června, bude moľné seznámit se s jejich historií i současností.

Ilustrační foto
8. června 2019 - 12:30

Cílem projektu je pomoci zviditelnit či znovuobjevit jednotlivé lokality pražských vinic, poukázat na to, jak spoluvytvářejí charakter krajiny města Prahy a také vyzdvihnout autenticitu a výjimečnost jimi produkovaných vín.

Během víkendové akce budou lokality zpřístupněny od 10 do 17 hodin, a to zdarma. Jednotlivé vinice připravily pro návątěvníky bohatý doprovodný program, kaľdá podle svých aktuálních moľností, uskuteční se i komentované prohlídky, např. na vinici sv. Kláry v areálu Botanické zahrady, na vinici Salabka či na vinici Grébovka, kde bude letos po oba dva dny odpoledne otevřen i Sklep Grébovka.

„V Praze se víno pěstuje uľ stovky let a patří mezi evropskou ąpičku. Málokdo však ví, ľe vinic je v hlavním městě velké mnoľství a často jsou na krásných, avąak pro veřejnost nepřístupných, místech, která vybízejí k netradičním pohledům na metropoli. A právě díky této akci můľete poznat výjimečnost pražského vína, ale také se seznámit s jejich historií, současností a plány do budoucna," řekla radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková.

Návštěvníci se tak budou moci například dozvědět, jak probíhá výroba vína ryze konzervativním způsobem jako za dřívějąích časů na biovinici Baba, certifikované jako ekologická produkce. Chybět nebude ani moľnost ochutnávky z místní produkce na vybraných vinicích, např. na vinici Albertov bude moľné ochutnat vína z netradiční odrůdy Fénix.„Tyto akce dokazují, ľe příroda, zemědělství a kultura vinařství jsou nedílnou součástí ľivota v Praze. Také dávají turistům příležitost opustit památkovou zónu v centru města a objevovat nová, pro ně dosud neznámá zákoutí Prahy," doplnil náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Na kaľdé ze zúčastněných vinic budou po dobu konání akce umístěny informační tabule, které návątěvníkům poskytnou základní informace a zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Zároveň budou k dispozici tiątěné informační letáky s mapou, které byly před akcí distribuovány v turistických informačních centrech Praľské informační sluľby – Prague City Tourism, která se na projektu podílela i tvorbou webových stránek www.prazskevinice.cz, na kterých si lze mapu vinic stáhnout v elektronické podobě.

Akce je určena všem zájemcům, kteří chtějí poznat atraktivní lokality spojené s pěstováním vinné révy v Praze a aktivně poznávat dosud neobjevená zákoutí hlavního města. Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichľ některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běľně nepřístupnými, navíc poskytují nevšední výhledy na město.

Nad akcí převzali osobní záątitu radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hana Třeštíková a náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast ľivotního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Petr Hlubuček.

Projektu se účastní 14 vinic:
Vinice Máchalka, vinice Albertov a vinice Baba, které nabízejí i degustaci vín z jejich produkce, vinice svaté Kláry v Botanické zahradě v Troji a vinice Salabka, které navíc nabízejí bohatý program. Dále vinice Grébovka, vinice Vyąehradské kapituly, vinice NKP Vyąehrad – Staré purkrabství, Modřanská vinice, vinice Svatojánská, Svatováclavská vinice a Strahovská vinice. Vinice Pod Vyšehradem se letos opět prezentuje společně s vinicí NKP Vyšehrad – Staré purkrabství, z jejíhoľ areálu si je moľno vinici Pod Vyšehradem prohlédnout a kde bude umístěna i informační tabule. Nově připojené Zilvarovy vinice se teprve rozrůstají a zůstanou letos jeątě zavřené, informační cedule i odborný výklad bude ale i přesto před vchodem do vinice zajištěn.

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí,Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:mhmp)