Svátek má: Zlata

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Příklady, které radí a varují (5)

Příspěvek - Příklady, které radí a varují (4) skončil konstatováním, že PES a jeho pán představují pár a příklad, po kterém… v příštím roce neštěkne ani pes.

V tomto ohledu je na tom Maxipes Fík mnohem lépe: Od roku 2005 se každoročně slaví v Kadani narozeniny Maxipsa Fíka a lze se tam projít po Nábřeží Maxipsa Fíka. Maxipes Fík je příkladem fráze, která se v právu užívá, jestliže k určitému následku dochází automaticky, bez nutnosti splnění dalších podmínek: Ipso facto. Jinými slovy, ze samotné skutečnosti.


Ke dnešnímu dni o ipso facto ve spojení s úspěchem vakcín a očkováním psát nedává smysl. Bude tomu tak i v představitelné budoucnosti s pravděpodobností hraničící s jistotou. Především s vakcínami spojených s narušením imunity, které způsobuje covid-19. Ty jsou zahaleny v tajemství zabaleném v konspiračních teoriích pod kontrolou veřejných médií. Vznikají v utajení v doprovodu vědeckého jazyka a dostávají se k občanům v nepřítomnosti vědců a autorů s pomocí sólových vystoupení výkonných a finančních ředitelů. Ti ihned nebo krátce po svém vystoupení prodají s nemorálním ziskem své akcie ve společnosti, kterou řídí a přenechají osud vakcíny marketingovým mágům. Remdesivir (cena cca 55-56 tisíc korun za 5 denní léčbu bez garance), vyznamenání spolu-vynálezce panem prezidentem a současný boj s SZO (WHO) o zařazení jako lék opravdu pomáhající, nechť slouží jako jeden z mnoha příkladů. Varujících příkladů. Proč?

Protože jeho dosavadní úspěch a s ním spojené naděje vznikly zcela mimo ipso facto. Tak tomu bude s pravděpodobností hraničící s jistotou i s novými vakcínami založenými na neprověřených technologiích (mRNA).  Proč jinak se začalo mluvit o výhodách pro ty, kdo se nechá očkovat? Proč potřebuje vláda tzv. vzdělané, svobodné, liberální, věcně nezávislé a hodnotově neutrální společnosti produkovat vynucenou nezaměstnanost, vynucenou solidaritu, vynucenou povinnost a administrativními příkazy bez zohlednění názorů kriticky myslících, pomáhat společnostem fungujících na kapitalistických principech k ziskům a úspěšnosti vědecké vymoženosti v nejcitlivější lidské sféře, zdraví? Nebyl přece vyhlášen válečný stav. Nebo ten se již také nevyhlašuje a stačí pouze vyhlásit nouzový?

Když již ne všichni autoři modelu PES, o vládě, Parlamentu a Senátu nemluvě, tak alespoň habilitovaný pediatr - ministr se měl podívat na tři roky staré video dětské kliniky Plus Pediatrics v Pensylvánii (USA), srovnat si cíl videa s více než žalostnými výsledky očkovací kampaně a zohlednit je v komunikaci s občany (věřícími lékařské autoritě), skeptiky, kritiky a odpůrci očkování. Není pochyb, že vynález vakcíny v minulosti a jako takové má epochální význam. Není pochyb, že člověk má strach, že žijí lidé vědoucí o skandálech ve farmaceutickém průmyslu, ale i o pramenech skepse proti očkování, například z roku 1877. Přesto lze předpokládat, že v případě úspěšné vakcíny (ipso facto) těch 25 -35 % (možná i více) obyvatel Evropy, kteří preferují alternativní a komplementární medicínu, lze získat pro dobrou věc správně vytvořenou komunikační strategií lékařů, zástupců netradiční medicíny a v neposlední řadě i náboženských osobností. Vlády v demokratickém systému, jejichž legitimitu a autoritu určuje formálně kvantita lidu, nikoliv obsah a jeho kvalita, konají bez nezbytné morálky. Výsledek takového konání můžeme pozorovat dnes, zítra i pozítří.

Komunikační strategie

Úspěšná strategie nikdy nebude ignorovat respekt, někdy i strach člověka před znalostní převahou a přesilou lékaře v době nouze pacienta. Ta ho nutí věřit v naději na vyléčení a zcela oddat se lékaři. Očkovat lék, prakticky do zásoby zdravému organismu ale zcela jistě neodpovídá principům lékařské etiky, zdravého rozumu a posvátné přirozené morálky.

Za to ale principu kapitalismu, z něho metastázující korupci (materiální, intelektuální a ideové) a nedostatku legitimity státní moci a demokracie. Legitimity ve smyslu duchovním (harmonizačním), kulturním (hodnotovém) a občanském (vůle majority občanů). Protože legitimita demokracie představuje produkt (lidského rozumu a spekulace) s deficitem autentického historického zázemí patří v kontextu dělby moci, suverenity lidu a lineárního myšlení, jako základních kamenů západní demokracie, do kategorie mýtů. Jim propadl nejenom Fukuyama. Proto včerejší návrh prezidenta Si na on-line summitu G20 vytvořit celosvětový zdravotnický systém s QR kódem, umožňujícím lépe zvládat bezpočetné krize způsobené covid-19 to nebude mít jednoduché na Západě. Tím jsem se dostal ke strachu ze státu, z moci elit a morálky, a současně i k doporučení seznámit se s historií očkovací povinnosti a s ní spojených referend v Evropě. A také ke strachu ze sociálních tlaků, z trestů různých Bohů (věřících) a snaze zastavit pandemii s pomocí vakcín a očkování.

Úspěšná komunikační strategie by měla zohlednit i skutečnost, že v případě covid-19 se nejedná o evoluci viru, ale evoluční výběr lidí. S přicházejícím chladným počasím se covid-19 bude chovat podle principu, čím (nám, lidem) chladněji, tím (jemu, viru) lépe. Proč? Stačí si připomenout, kde a za jakých podmínek se skladují viry. Viry, stejně jako bakterie se podřizují všem známým zákonům přírody. V kontextu napsaného to znamená, že kolektivní imunita prakticky od nás nezávisí. Naše nevzdělanost, chování, ignorování doporučení a skutečnost, že jeden zvládne nemoc bez symptomů, druhý s lehkým, třetí s těžkým průběhem a čtvrtý s jeho pomoci zemře, podporují předem definovanou tézi. Zohledním – li vysoké reprodukční číslo (1 : 4-5), že ke dnešnímu dni onemocnělo cca 55-56 milionů lidí a odborná tvrzení, že kolektivní imunita potřebuje 65-75 procent společnosti onemocnět znamená to, že na planetě by muselo onemocnět cca 5 - 6 miliard lidí, abychom mohli mít realistickou naději na kolektivní imunitu přirozenou cestou. Opakované onemocnění covid-19 neberu na zřetel. Jejich dosavadní počet (cca 5) není statisticky relevantní. Očkování ve dvou fázích, nevylučitelná kontaminace v laboratořích a neznalost doby trvání imunity nedovolují profesionální hodnocení. Za to lze odhadovat délku procesu k získání kolektivní imunity. Ta je cca 10 - 12 let. Taková délka procesu je skutečným důvodem pro rychlou maximalizaci zisku farmaceutických společností, neochotu Západu spolupracovat s Východem a represivní strategie. Ty brzo dokáží vlastní nesmysl a přivedou západní demokracii k její nevyhnutelné smrti. To již proto, že průměrnost (politiky, politiků a konání), se kterou se setkáváme každý den, deficit vize a ideálů tkví ve výhradní svrchovanosti vůle většiny lidu v demokracii. Protože vůle většiny většinou nevzniká morálně, výhradní svrchovanost vůle vede k pohrdání, opakování frází a únavě lidu z demokracie. Přesvědčujeme se o tom každý den.Jedinečnost příběhu covid-19

SARS-CoV-2 má nízkou rychlost (slepé) evoluce a představuje sjednocení vlastností, včetně cytokinové bouře (dis-regulace imunitního systému), vzniku trombů (Ebola, HFRS (Hantavirus hemorrhagic fever with renal syndrome), horečky dengue a dalších), které byly v minulosti prokázány u mnoha jednotlivých virů, nikdy ne u jednoho. V této souvislosti připomínám, že ztráta čichu, chutě atd. není výlučným symptomem způsobeným covid-19, ale více než 20 jiných virů. Připomínám také genocidu norka v Dánsku. Tu organizovali politici na základě onemocnění cca 20 procent populace, bez předchozí karantény, bez ohledu na platnou legislativu a jakéhokoli testování. Uvedené indikuje, že se prakticky nikdo ve v demokraciích nezabývá veterinární expresní diagnostikou a vývojem veterinární vakcíny, přestože norka na farmách očkují, pokud se nemýlím, asi proti 5 onemocněním. Nevím, kdo z politiků zná něco málo o historii farem. Není přece tajemstvím, že ČLR (a region Wu-chan) je jedním z 5 hlavních producentů norků na světě. To ale nestačí k označení ČLR jako prvního pramene nákazy. Kdo napověděl médiím, že nositelem viru byl netopýr, nevím. Za to víme, že svět tomu věří a současně ignoruje, že i domácí kočka může onemocnět covid-19 a proto může být i šiřitelem viru. Podobně je tomu s psem. Vím z vědeckých prací, že koronavirus byl identifikován u koček v začátku 30, u psů v konci 30 let. V 60 létech byly identifikovány dva koronaviry u člověka. Začátkem roku 2000 byly identifikovány další dva. Od té doby víme, že tyto čtyři koronaviry způsobují ostrá respiratorní onemocnění u cca 20 – 25 procent populace. Víme, že koronaviry byly s námi století, možná i tisíciletí, a že s vakcínou neodejdou. Ptám se: Co dělala věda celá desetiletí od identifikace koronavirů? Proč nemá současná věda vize, koná reaktivně a závisí na grantech, jejichž smysl a použití definují instituce a nepostižitelné osobnosti orientované většinově na rychlý úspěch a zisk?

Slepota evoluce neznamená, že nezačne vidět. Vidí a stane se viditelnou v okamžiku, kdy projde sítem a octne se ve změněném a příjemném prostředí. Podobně praví Bible, Jan 9, 1-11: Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Podobně tomu bude i v budoucnosti s covid-19 vezmu-li na zřetel své působení a zkušenosti z Malajsie, návštěv v ČLR a jinde. Vím totiž něco málo také o nandinii (Nandinia binotata). Tato malá šelma se pěstuje kvůli masu, kůži a použití při výrobě léků a léčivých přípravků. Pro většinu z nás nepředstavitelný přechod viru z netopýra na nandinii (v době člověkem organizované produkce) se objevil virus atypické pneumonie v roce 2002. Nevylučuji, že v posledních letech nedošlo k podobnému zázraku přírody a evolučnímu výběru. Ten nezná nepatogenní variantu. Proto hodnotím dnešní onemocnění jako trest civilizaci, která se odvrátila od jednotného vědění (v minulosti) a neuvědomuje si, že planeta Země je kosmická loď. Civilizace, která ztratila smysl pro pokoru, soucítění a pochopení různorodosti, a ignoruje, že svoboda neexistuje bez povinnosti a morálky žije ve falešné naději na vítězství nad pandemií a pokračování života jako v minulosti. Vláda, politici a PES pana ministra-pediatra propásly možnost šířit příběh s poučením, že strach je špatný rádce, protože vede k psychické smrti, a že evoluce nás nestvořila pro většinu věcí a konání, které dnes praktikujeme. Nepodléhejte strachu, nechte ho projít jako bouři okolo Vás, protože po bouři zůstanete Vy. Tak nějak hlásal americký spisovatel Frank Herbert (1920 – 1986) proslavený románem Duna. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Vysoká hra

Vysoká hra

Jan Campbell 

26. června 2023
Zřejmě pro mnohé neočekávaná hlášení a rozhodnutí (?) Prigožina vydat se z fronty na cestu do Moskvy a na její půlce vrátit se a současně (prý) přestěhovat se do Běloruska mi narušilo program jednání.

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
11%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%