Svátek má: René

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Ekonomický kurz (spravedlivého) Kazachstánu

Následující text je lehce zkrácená verze originálu v německém jazyce, zveřejněného v zahraničí a také v českénovinky.cz a představuje současně doplněk diskuse a setkání u kulatého stolu, které organizovalo velvyslanectví Kazachstánu 15. září na stejné téma.


Doporučuji pravidelně sledovat vývoj v Kazachstánu po nedávném setkání prezidentů Centrální Asie s představiteli USA a v kontextu embarga Číny na export vzácných surovin do USA. V nedělním rozhovoru (24. září od 18.00) na - http://meet.jit.si/radimvalencik - nabídnu krátký pohled na novou situaci.

19. března se v Kazachstánu konaly předčasné volby poslanců do parlamentu Republiky Kazachstán a Maslikhatů. O výsledcích jsem informoval v několika německých a českých médiích. Dnes se zaměřím na některé z nejdůležitějších částí projevu prezidenta Kassyma-Žomarta Tokajeva nazvaného "Ekonomický kurz spravedlivého Kazachstánu". Projev prezidenta Tokajeva, představuje dokument o 30 překladových stranách, se kterým prezident zahájil druhé zasedání Parlamentu VIII. svolání dne 1. září 2023 v souladu s článkem 59 Ústavy Republiky Kazachstán. Projev trval přibližně hodinu.

Dá se říci, že po jarních volbách se počet stran v parlamentu zvýšil a složení poslanců se výrazně změnilo. Poslanci během léta odvedli dobrou práci. Za pouhé dva měsíce navštívili více než 1 200 komunit a setkali se s voliči, aby se seznámili se situací na místě. Země se totiž posunula k modelu prezidentské republiky se silným parlamentem. V důsledku toho vzorec - silný prezident – vlivný parlament – odpovědná vláda, se ještě více zakořenil.

Za předpokladu, že vzorec bude i nadále realizován, jak prezident Tokajev v několika částech přímo i nepřímo požadoval, je představitelné, že Kazachstán se může stát neoddělitelnou součástí moderního světa prostřednictvím rozvoje kultury, vzdělávání a vědy.

Nemělo by se však zapomínat, že cesta k cíli nebude snadná. Pokud by se v Kazachstánu, stejně jako kdekoli jinde ve světě, podařilo spojit úsilí občanů, firem a vlády a zásadně změnit stávající model rozvoje státu, mělo by být možné dosáhnout nového. I když situace ve světě je velmi složitá a lidstvo čelí různým výzvám.

Stačí připomenout si různé přírodní katastrofy, nedostatek elektřiny a potravin, inflaci, zvyšování cen a rostoucí počet ozbrojených konfliktů mezi různými státy. To vše má již negativní dopad na Kazachstán a nebude tomu jinak ani v budoucnu.  Nabízí se otázka, na kterou prezident Tokajev ve svém projevu z objektivních důvodů nemohl odpovědět: Jak lze zvolený kurz důsledně sledovat v podmínkách globálních turbulencí a nejistoty?

Opatření, která již mají dopad na kvalitu života obyvatelstva

K dnešnímu dni byla část iniciativ prezidenta Tokajeva realizována a uvedena do života a řada iniciativ je v procesu realizace.

Například platy učitelů se od roku 2020 zdvojnásobily. Platy lékařů se také zvýšily a jejich příjmy jsou nyní výrazně vyšší než průměrné platy v zemi. Občané dostali možnost využít část svých úspor ze svého důchodového zabezpečení. Toto opatření mělo pozitivní dopad na životní úroveň přibližně jednoho milionu lidí tím, že umožnilo jim vyřešit problémy s bydlením.  Další plány byly zařazeny do prioritní kategorie.

Například v rámci projektu "Pohodlná škola" se staví přibližně 400 škol. Ve venkovských oblastech se staví více než 300 zdravotnických zařízení. Projekt "Národní fond dětí" byl zahájen. V rámci projektu budou se od nového roku finanční prostředky připisovat na účty dětí. Dále: Osm milionů hektarů nevyužité nebo nezákonně přidělené půdy bylo vráceno do vlastnictví státu. Vyjádřeno v číslech: HDP Kazachstánu vzrostl na 104 bilionů tenge. Přímé zahraniční investice dosáhly rekordní úrovně 28 miliard dolarů a obrat zahraničního obchodu dosáhl úrovně 136 miliard dolarů. Z toho 84 miliard dolarů připadá na vývoz. Pilíř stability ekonomiky, devizové rezervy, se přiblížil hranici 100 miliard dolarů. To vše zní dobře, ale…

Aby tomu bylo i nadále, muselo být založeno nové paradigma hospodářského rozvoje Kazachstánu. To je založeno na efektivním využití místních konkurenčních výhod a na uvolnění potenciálu práce, kapitálu, zdrojů a technologií, jako hlavních výrobních faktorů. V rámci nové hospodářské politiky by Kazaši měli opustit praxi stanovování dlouhodobých efemérních cílů. Proto prezident Tokajev ve svém projevu požadoval, aby všechny úkoly byly splněny do tří let. Pro nejobtížnější z nich byly stanoveny konkrétní, delší lhůty.

Důraz práce je kladen na zrychlený rozvoj výrobního sektoru

Kazachstán potřebuje realizovat skutečné a zásadní projekty zejména proto, že hospodářská diverzifikace je stále naléhavější a důležitější. Proto by se Kazaši měli zaměřit na takové oblasti, jako je hluboké zpracování kovů, chemie ropy, zemního plynu a uhlíku, těžké strojírenství, přeměna a obohacování uranu, výroba automobilových komponentů a hnojiv. Jinými slovy, je třeba vytvořit klastry pro zpracování s vysokou přidanou hodnotou.

Cestovní ruch

Totéž lze říci o potenciálu cestovního ruchu v zemi: je skutečně třeba jej využít. Proto by měly být v odvětví cestovního ruchu realizovány průkopnické projekty. V tomto důležitém odvětví totiž dosud nedošlo k žádným významným úspěchům. Zde ve svém hodnocení souhlasím s hodnocením prezidenta Tokajeva.

Z tohoto důvodu vláda se pokouší sestavit konkrétní seznam nejméně 15 velkých projektů. Měly by být realizovány v krátkodobém časovém horizontu. Ale realizace projektů nejenom v Kazachstánu, ale například i v české kotlině, není jednoduchá záležitost. Mimo jiné vyžaduje zjednodušení a zkrácení procesu zadávání veřejných zakázek a vydávání povolení. Cílem zásady kvalita nad cenou je zajistit, aby mohl být účinně omezen dumping, a aby postupy mohly být plně automatizované. Transparentnost má být zajištěna novým vyřizováním stížností a zavedením veřejného monitorovacího institutu.  Podle prezidenta Tokajeva by podíl kazašského obsahu v regulovaných veřejných zakázkách měl do tří let činit nejméně 60 procent.Těžební průmysl

Toto odvětví je doposud spolehlivým zdrojem růstu národního hospodářství. Proto by tomu tak mělo být i nadále. Problémy, které mají své kořeny v současném ekonomickém a finančním systému, musí být vyřešeny co nejdříve. Proč? Na světovém trhu dosáhly ceny většiny druhů kovů historických maxim. Zároveň v poslední době roste nespokojenost mezi občany žijícími v blízkosti velkých výrobních podniků a zpracovávacích zařízení.

Občané si stěžují na zhoršování životního prostředí a zhoršování svého zdraví. Počet zranění a úmrtí pracovníků ve výrobě se zvyšuje. Vláda proto musí přijmout rozhodná opatření ke zlepšení technických a environmentálních podmínek, jakož i systému ochrany zdraví ve firmách. Největší průmyslová výrobní zařízení a infrastrukturní společnosti by proto měly každých pět let projít technologickým a environmentálním auditem. Nabízí se otázka: jaké metody a kritéria se budou používat, kdo je jejich autorem a kdo garantuje jejich dodržení?

Na druhé straně problému lze vidět, že v Kazachstánu, zemi velmi bohaté na zdroje, nedošlo po dlouhou dobu k žádným významným geologickým objevům. Proto musí být co nejdříve modernizován i systém řízení těžebního sektoru, aby byl splněn cíl vlády: Zvýšit do roku 2026 plochu pro geologické a geofyzikální průzkumy ze současného jednoho a půl milionu na nejméně 2 miliony 200 tisíc kilometrů čtverečních.

V této souvislosti jsou také stanoveny prioritní úkoly: rozvoj ložisek vzácných kovů a vzácných zemin. Ve skutečnosti se staly "novou ropou". Země, které budou schopny realizovat svůj potenciál v této oblasti, budou určovat vektor technologického pokroku ve světě. Tento aspekt nabídnu v dnešním večerním rozhovoru.

Komplexní posílení vojenského průmyslu

Faktem je, že ve všech vyspělých zemích klíčovou roli v národní bezpečnosti hraje vojenský průmysl. Přitom nejdůležitějším úkolem je vytvořit výrobní cyklus s vysokým procentem lokalizace, aby se snížila závislost na dovozu. Kazachstán potřebuje high-tech zbraně a vojenské vybavení, včetně obrněných vozidel, dronů a moderních ručních zbraní. Potřebuje současně posílit místní výrobní kapacity pro rychlé opravy technologií, zefektivnit podporu domácích společností a zvýšit objednávky od příslušných ministerstev a orgánů, aby bylo možné účinně využívat existující materiální a technickou základnu, dovednosti a personál.

Proto prezident republiky podporuje transfer moderních technologií, lokalizaci nových výrobních zařízení, vytvoření zvláštního rozvojového fondu pro vojenský průmysl a v neposlední řadě politiku finanční podpory tuzemských podniků. Oblast národní bezpečnosti zahrnuje také zemědělsko-průmyslový komplex. Ten představuje další výzvu v Kazachstánu. Přestože potenciál domácího zemědělského průmyslu, trhu a potřeby vysoce kvalitních potravin je obrovský, Kazaši doposud nebyli schopni tento potenciál využít. Strategickým cílem země je stát se jedním z předních zemědělských center euroasijského kontinentu.

To není možné bez postupného přechodu od prvovýroby k výrobě výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Cílem je proto do tří let zvýšit podíl zpracovaných produktů v zemědělsko-průmyslovém komplexu na 70 %. To vyžaduje mj. revizi daňové politiky. Ta by měla vytvořit pobídky pro hluboké zpracování produktů. Prioritou by měly být oblasti: masa, mléka a obilovin, jakož i rozvoj průmyslových skleníků. Zároveň by se nemělo zapomínat na potenciál domácích farem. Například oblast severního Kazachstánu, kde se staví nebo již existuje více než 100 velkých mléčných farem, může sloužit jako příklad. Profesionalita zemědělců a přítomnost krmivové základny v kombinaci s využitím na míru šitých nástrojů státní podpory vedly na severu Kazachstánu k dobrým a udržitelným výsledkům.

Tyto zkušenosti by měly být modifikovány a přeneseny na výstavbu drůbežích farem, skladů zeleniny a chovů hovězího dobytka. Přenos zkušeností nebude však fungovat bez podpory malých zemědělských podniků, které jsou pro rozvoj venkova zásadní. Proto byl spuštěn program "Auyl Amanaty". Další etapa rozvoje by měla zahrnovat nejen poskytování nízko-úrokových půjček, ale také podporu spolupráce mezi soukromými podniky. I v této oblasti se však realizace setká s rozpory současného kapitalistického ekonomického řádu.

Skutečnost, že opotřebení strojového parku a traktorů je velkým a neřešeným problémem s ukazatelem téměř 80%, vyžaduje zvýšení míry obnovy zemědělských strojů minimálně o 8–10 % ročně. Přitom by se měly zohlednit zájmy domácích výrobců strojů a zemědělců. Jeví se mi na základě zkušenosti z regionu a Kazachstánu, že to nebude fungovat bez spolupráce s cizinci. Zde je proto velký potenciál pro spolupráci a řešení cenové regulace. Ta doposud představuje brzdu rozvoje zemědělsko-průmyslového komplexu. Zda v projevu zmíněná Food Contract Corporation (FCC) bude hrát aktivnější stabilizační roli, nemohu posoudit. Ale FCC v případě potřeby by měla být schopna zasáhnout a tím zastavit růst cen a pomáhat soukromému trhu při vytváření sítě, skladování a uvádění zemědělských produktů na trh.

Zastaralá infrastruktura, energetická bezpečnost

Série nehod v tepelných elektrárnách minulou zimu jasně ukázala na problémy zastaralé infrastruktury, které se hromadí již léta. A to tím spíše, že zastaralá infrastruktura má přímý dopad jak na kvalitu sociálního života občanů, tak i na tempo industrializace země.

Proto je potřeba vyřešit otázku energetické bezpečnosti. V této oblasti by se Kazaši podle slov prezidenta Tokajeva měli co nejvíce spoléhat na vlastní zdroje a na spolupráci se spolehlivými partnery. Těch je jako šafránu. Proto v příštích pěti letech bude sotva možné vytvořit nové energetické kapacity o výkonu nejméně 14 gigawattů. Pro lepší představu připomínám, že letos bude dokončena rekonstrukce prvního bloku tepelné elektrárny GRES-1 v Ekibastusu. Všech 8 bloků elektrárny budou v provozu. V současné době se realizuje projekt rozšíření elektrárny GRES-2 a byl zahájen projekt výstavby elektrárny GRES-3.

Kazachstán by v zásadě neměl dovážet elektřinu a neměl by být závislý na sousedních zemích. To, co se nyní děje (a to nejenom Kazachstánu, ale i české kotlině), je nepřijatelné ze všech hledisek bezpečnosti státu. Proto se prezident přimlouvá za realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zvláštní pozornost si zaslouží výstavba vodních elektráren. Zejména proto, že dodávky energie, tepla a vody jsou jednotným, technologicky propojeným systémem a měly by být považovány za důležité hospodářské odvětví samy o sobě. K tomu jsou dnes zapotřebí nová řešení. Jich je také tolik, kolik je na trhu šafránu.

Rozvoj jaderné energie a vodních zdrojů

Dnes se jedná o obzvláště důležitou hospodářskou a politickou otázku. Proč? Protože mnoho lidí ví, že existují různé názory na účelnost výstavby jaderných elektráren. V případě Kazachstánu, jako největšího světového producenta uranu, by směr vývoje měl být jasný: mít vlastní jadernou energetickou základnu. Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren. To je pochopitelné vzhledem k dědictví jaderného testovacího místa v Semipalatinsku.

Problém dostupnosti a kvality vodních zdrojů zůstává aktuální

Vzhledem k populačnímu a hospodářskému růstu by deficit vody v Kazachstánu mohl do roku 2040 dosáhnout 12-15 miliard metrů krychlových. Problém je v tom, že Kazachstán se spoléhá na přeshraniční vodní zdroje. Řeky a kanály Eurasie jsou společným přírodním bohatstvím, které má spojovat národy a ekonomiky. Realita života ale učí něčemu jinému. Proto je v této otázce vždy nutné najít porozumění a konsensus prospěšný všem sousedům. Vyvážená vodohospodářská politika a řešení přeshraničních problémů využívání vody proto patří mezi nejdůležitější úkoly diplomacie a vlády. Zemědělci a podnikatelé potřebují kvalitativní analýzy a prognózy týkající se zabezpečení vodou.

Pro informaci nabízím následující fakta: 
  1. Ztráty v zemědělství, jednom z nejdůležitějších spotřebitelů vody, dosahují v některých regionech až 40 procent. 
  2. Skutečné opotřebení vodohospodářských systémů je více než 60%. K nápravě situace jsou zapotřebí rozhodná a rychlá opatření. 
  3. Vyloučení krize ve vodohospodářství vyžaduje urychlené zavádění pokročilých technologií pro úsporu vody – až 150 tisíc hektarů ročně a vyřešení probléme sběru vody a omezení ztrát. Proč? Protože se jedná o důležité vnitřní rezervy. Za tímto účelem má být vybudováno – podle projevu prezidenta 20 nových nádrží, nejméně 15 stávajících má být rekonstruováno a nejméně 3 500 kilometrů kanálů má být modernizováno a digitalizováno.
Cílem je poskytnout do roku 2027 další dva krychlové kilometry vody (!), a současně by měl být zcela vymýcen černý trh s vodou. Voda je omezený zdroj, pro Kazachstán neméně důležitý než ropa, plyn nebo kovy, a dostupnost k vodě je klíčem k přežití nejen zemědělců. Proto bude porušení v této oblasti – podle vyjádření prezidenta Tokajeva, přísně trestáno.

Podle projevu prezidenta Tokajeva má být urychleno zavádění pokročilých technologií šetřících vodu – až na 150 tisíc hektarů ročně, urychleno reformování vodohospodářského systému země, včetně klíčových podniků "Kazvodkhoz", "Nurinsk Group Water Supply" a dalších, a zabezpečeno významné materiální a hlavně personální posílení v celém sektoru.

S vodou spojené

Připomínám, že nedostatek vody, který je společným problémem středoasijských zemí, by se spolu s racionálním využíváním vodních zdrojů mohl stát důležitým prvkem nového modelu regionální spolupráce. Spolupráci vyžaduje a podporuje i odvětví dopravy.  Transkaspická trasa totiž bude hrát důležitou roli při posilování tranzitního potenciálu Kazachstánu. Ve střednědobém horizontu lze objem dopravy na tomto koridoru zvýšit pětinásobně. Za tímto účelem je třeba spojit úsilí s partnerskými zeměmi Čínou, Ázerbájdžánem, Gruzií a Tureckem.

Důležitými úkoly vlády jsou výstavba nového suchého přístavu na hraničním přechodu Bakhty, urychlená výstavba kontejnerového uzlu v Aktau a rozšíření přístavních zařízení na pobřeží Černého moře podél středního koridoru. Výstavba kazašských terminálů v čínském Xi'anu a gruzínském přístavu Poti již začala. To jsou konkrétní příklady toho, jak lze čínský projekt Jednoho pásu a Jedné cesty kombinovat s národními iniciativami. Realizace dopravního potenciálu, pro který je zapotřebí holistický plán, závisí na konstruktivních a dobrých sousedských vztazích se všemi zeměmi bez výjimky, včetně Ruska, Číny a sousedů.  

V rozvoji námořní infrastruktury, ve které má být přístavu Kuryk přidělena vlastní funkce, by měl v dohledné budoucnosti pokračovat plnohodnotný logistický klastr podobný tomu v Aktau. Letiště Astana, Almaty, Šymkent a Aktobe by se měla stát multimodálními centry poskytujícími konkurenceschopné a vysoce kvalitní služby pro doručování a distribuci různých produktů. Obecně rozvoj tohoto odvětví vyžaduje rozumnou celní a regulační politiku, jakož i aktivní přístup k soukromým investicím.

V kontextu dopravního sektoru je nejenom podle prezidenta Tokajeva nutné: a) dokončit transformaci národní železniční společnosti KTZ na plnohodnotnou dopravní a logistickou společnost, b) co nejdříve vyřešit známé problémy ve výstavbě silnic (špatná kvalita práce, vysoká míra korupce, nízká konkurence) ale i c) zvýšit vývoz IT služeb na jednu miliardu dolarů do roku 2026 s pomocí vytváření společných podniků s velkými zahraničními IT společnostmi. Jedná se o nový vládní úkol. Osobní zkušenost mi napovídá, že v odvětví IT neexistuje žádný ekvivalentní společný podnik a bude tomu tak i v budoucnu. Proto bych rád prostudoval vládní návrhy a poté napsal na toto téma příspěvek.

To i proto, že kreativní průmysl obecně zahrnuje kromě informačních technologií také oblasti médií, filmu, hudby a designu. Je založen na tvůrčím potenciálu a intelektuálním kapitálu občanů a je zdrojem pro rozvoj skutečně inkluzivního hospodářství. Odvětví kreativního průmyslu v Kazachstánu je nedostatečně rozvinuté. V číslech je příspěvek tvůrčích odvětví k HDP menší než 1 procento, a proto je jejich podíl na struktuře zaměstnanosti extrémně nízký.

Privatizace nebo ne

Dalším problémem je, že řada nezákonně privatizovaných aktiv byla odvezena do zahraničí. Je proto třeba uvítat iniciativu vlády, která se snaží zajistit, aby byl státu vrácen určitý majetek. To má dát nový základ privatizaci všech aktiv a realizaci populárního IPO společnosti Samruk Kazyna Fund, Air Astana, Qazaq Gaz a dalších a investiční politice vlády.

Pro informaci uvádím, že v loňském roce činily investice pouze 15% HDP. Je to dáno především tím, že tuzemské banky se na rozvoji ekonomiky téměř nepodílejí, o to více se zabývají spotřebitelskými úvěry.  Dalším problémem bankovního sektoru je vysoká míra koncentrace. Dnes v zemi působí 21 bank. V oblasti podnikových úvěrů však působí jen několik velkých bank. V loňském roce byla představena první složka národního platebního systému – systém okamžitých plateb, který je v současné době v pilotním provozu.

V závěru několik slov o demografickém růstu v Kazachstánu, který zvyšuje poptávku po vzdělání. Vzhledem k tomu, že politika v oblasti vzdělávání je roztříštěná a špatně propojená s realitou a skutečnými potřebami, bude zaveden jednotný dobrovolný program spoření. Ten se bude vztahovat na děti od pěti let. Program bude integrovat státní startovací kapitál pro vzdělávání, roční výplatu státních bonusů a výnosů z investic, stejně jako poskytovat vysoce kvalitní vzdělávání v rámci projektu "Národní fond pro děti". Přeji Kazachům zdraví a radost při realizaci plánů a usnesení vlády a prezidenta Tokajeva. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
21%
Ne
transparent.gif transparent.gif
8%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
71%