Svátek má: Jindřich

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Důraz na brannou přípravu mládeže před sto lety a dnes

V Časopise pro tělesnou výchovu, který vydávala tehdejší „Sekce pro tělesnou výchovu“ Ústředního spolku českých profesorů, jsem v lednovém čísle z roku 1920 našel článek, který mě zaujal nejen svou, pro nás již trochu archaickou, ale tím možná zajímavější, češtinou...

...ale hlavně svým obsahem, tedy systémově ucelenými cíli a požadavky na výchovu k brannosti tehdejších chlapců. Článek předkládám záměrně v původní a nezkrácené podobě, aby čtenářovo cestování časem bylo nerušené…
-------------------------
Výchova k brannosti.
Prohlášení ministerstva Národní obrany.

Výchova tělesná po stránce branné povznésti má všeobecnou brannost národa až k nejvyšší možné dokonalosti v zájmu ochrany a bezpečnosti vlasti, všech jejích práv a statků duševních i hmotných.
Nutno tudíž nejen rozvíjeti určité fysické, morální i intelektuální síly, upevniti zdraví, zvýšiti všeobecnou zdatnost tělesnou, zbystřiti smysly, otužovati se proti vlivům povětrnosti, ale současně pěstiti též pohotovost, statečnost, vytrvalost, chladnokrevnost, odvahu a rozvahu, odolnosti proti bolestem, skromnost v potřebách, sebedůvěru, duchapřítomnost, smysl pro kázeň, pořádek, obětavost, družnost a lásku k vlasti. Musíme pěstiti vytrvalost a sílu nejenom těla, nýbrž i povahy a vůle, neboť zevní i vnitřní stránka člověka souvisí těsně spolu a nelze jich od sebe odloučiti.

Aby cíle toho mohlo být dosaženo, jest nezbytno, aby s výchovou k brannosti bylo započato již ve věku dětském. V důsledku toho dožaduje se ministerstvo Národní obrany:
  1. aby na všech chlapeckých školách vedle výchovy individuální již od nejútlejšího věku neustále pěstěn byl smysl pro kázeň,
  2. aby byly nařízeny vycházky a výlety školní mládeže do přírody co nejčastější a ve všech ročních dobách, dle možností pak ve vyšším stupni spojeny s tábořením,
  3. aby co nejintensivněji pracováno bylo k tomu, by každý hoch uměl plavati.
Příprava a vlastní výcvik se zbraní posunuje M. N. O. až po dokonaném 17. roce věku, pokud však tělesné i duševní přípravy se týče, zdůrazňuje, c o  z v l á š t ě  důležitým považuje a žádá, aby následující zařazeno bylo do učebních osnov chlapeckých škol:  

A. pro hochy od 6 – 9 let věku:
Správné vzpřímené držení těla ve stoji spatném, rychlý a přesný nástup v řad, zástup, šik a vyřízení jich.
Pružný krok, pochod stejnokrokem.
Poklus, běh rychlý na krátké vzdálenosti 20 – 30 m.
Obraty na místě.
Vycházky postupně až na vzdálenost 4 km.
Hybné hry bez náčiní i s náčiním s požadavkem rychlosti.
Skoky prosté do nepatrné výše, dálky, hloubky v tělocvičně i venku bez můstku.

B. pro hochy od 9 – 12 let věku:
Výcvik řadu, zástupu, tvoření šiku z řadu a dvojstupu, obraty na pochodu; obraty dvojic. Změny směru na pochodu zástupem, dvojstupem, čtyřstupem; různé druhy pochodu.
Vycházky postupně až do vzdálenosti 8 km.
Běh rychlý na 50 m (v 11 – 12 roce již na 100 m), vytrvalý běh, postupně na dobu 4 – 10 minut (z počátku se střídáním pochodu s poklusem, později běh).
Jednoduché hry s požadavkem rychlosti v úpravě závodní (americké).
Postoje sehnuté ve cvičeních prostných.
Skoky prosté, dvojskok, skoky přes přirozené překážky (přes strouhu, příkop, kládu, do příkopu, se zdi neb z pařezu).
Šplh na tyči, laně až do výše 4 m.
Cviky rovnováhy a chody na kladině nízké.
Přetlaky a přetahy dvojic.
Vrhy míčem a předměty až 1 kg těžkými.
Vázání uzlů na motouzech. Práce ze dřeva, papíru, šišek, žaludů, kaštanů a pod. pro zábavu i potřebu. Kopání stružek, sázení stromů a keřů.
Práce pletací, z proutí, stavba chaty u stromu.
Čtení map; určení světových stran, orientace v krajině.
Pozorování, všímání si podrobností, slyšitelné signály, povely píšťalou.

C.Pro hochy od 12 – 15 let věku:
Složitější způsoby rozstupu, šik dělený a změny jeho směru zatáčením, obraty v pochodu i v klusu.
Pochod v postojích sehnutých.
Vycházky postupně až na vzdálenost 12 km.
Běh rychlý na 100 až 200 m, běh vytrvalý postupně až po dobu 12 minut.
Hry během spojené s intensivnějším pohybem.
Podpory ve cvičeních prostných. – Skoky prostné s přítěží (orudím), smíšené i prosté, přes přirozené překážky, trojskok.
Cvičení rovnováhy na zvýšené hladině (po pas). Odpory, přetlaky, přetahy.
Šplh na laně, tyči až do výše 6 m.
Smíšené visy (stojmo, ležmo) na živém nářadí (jedni nesou, druzí cvičí), snazší skupiny.
Škola zápasu (chvaty bez zvedání soupeře).
Vrhání předměty až 2 kg těžkými.
Vázání uzlů na laně, slézání stromů, stavba stanu z přístěnku a chaty z latěk. Výroba nářadí a náčiní, jednoduchého nábytku.
Práce pletací (košíky apod.), oplétání příkopů (stužování), krytí drnem.
Stopování; odhad vzdálenosti a výšek; dorozumívání na vzdálenost ukazováním, signalisování pažemi – jak pomáhati si při neschůdném terénu.
Pravidla první pomoci. Nošení onemocnělého dvojicemi.

D. pro hochy od 15 – 18 let věku:
Výcvik čety na místě i v pochodu, zatáčení, příčení.
Cvičení sboru, tvoření a rozvinutí rojů.
Vycházky postupně až na vzdálenost 16 km.
Běh rychlý až na 300 m, vytrvalý postupně až na 15 minut.
Složitější hry během s požadavkem rovnováhy, duchapřítomnosti i iniciativy. – Lehy (náhlé provedení, rychlý vztyk).
Šplh na šikmém laně, tyči, svisle až do výše 8 m.
Zvedání a nošení menších břemen.
Cvičení rovnováhy na kladině zvýšené až po ramena, též šikmé a vahadlové.
Škola zápasu, rohování a šermu holí. – Nošení a zvedání druha.
Vrhání předměty těžšími než 2 kg (až do 10 kg).
Práce ze dřeva, stavba lávek, mostů, vorů, člunů, úprava cest, kopání a stavba sklípku, studánky. – Porážení stromů.
Stopování a usuzování ze stop, krytí a plížení se, slézání zdí a plotů.
Doručování zpráv, odhad vzdálenosti a výšek, měření a výpočet jich.
Signalisování; jak zakládati polní ležení a jeho stavba.
Pravidla první pomoci a nošení onemocnělého.

Ministerstvo Národní obrany vyhražuje si, aby cvičení prováděno bylo dle povelů pro vojsko přijatých, jakož i právo dozoru nad vedením branné výchovy mládeže.
-----------------------
Samozřejmě, dnes žijeme v mnoha směrech v jiných podmínkách, s jinak fungujícími společenskými kompetencemi, atd., ale podstata zůstává stejná. Před sto lety věděli, že hlavním nástrojem k branné připravenosti jsou tělesná výchova a sport. Víme to i dnes?

Zdeněk Ertl