Svátek má: Medard

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Boj s Bohem

Výjimečně krátký příspěvek vznikl jako odpověď na přání přízněné duše (JL), nabídnout osobní názor na jednu z událostí v předdveří historických, které se jenom částečně promítají v diskuzi nebo monolozích moderních vševědů v české kotlině.

V Rusku jsou spojeny srpnové události s negativními pocity a asociacemi. V srpnu začala pro Rusko první světová válka, v srpnu 1988 přišel finanční default, v srpnu 1991 došlo k tzv. srpnovému puči, mj. interpretovanému i jako pokus o záchranu před rozpadem SSSR a záchranu jeho dostižení. V srpnu 2000 se potopila, nebo byla potopena ponorka Kursk. Kdo ví. Co vše přinese Rusku a světu srpen 2021, nevím.

Za to vím, že moderní ČR spojuje srpen 1968 se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na území Československa a interpretuje vstup jako okupaci Ruskem, nehledě na skutečnost, že se nejednalo o okupaci a již vůbec ne Ruska. Podobně rozporuplně se interpretuje český ateismus a náboženská víra v ČR. V uvedených případech se však jedná o mýty a nekritickou víru ve vše možné módní, jenom ne v duchovní potřeby. Nekritická víra doprovází i projekt nového občanského průkazu a jeho medializaci v srpnu 2021. Občanský průkaz je nutné chápat jako část přípravy na řízení vznikajícího nového typu člověka a nového druhu občanských nepokojů. Možná i boje mezi vševědoucí a vševidoucí mocí, militarizovanou policií a bezpečnostními složkami, vykazující symptomy rozpolcené loajality a prakticky neozbrojenými občany.

Proto se nabízí zamyslet se nad asi nejobtížnější a nejkontroverznější knihou Nového zákona, která během téměř 2000 let od svého sepsání byla rozdílně vykládána, hrála významnou úlohu v dobách zvratů a přelomů, zejména v pozdním středověku, ve spiritualitě Karla IV. a v husitském hnutí. Kniha začíná slovy Αποκάλυψις Ίησου Χριστου, tedy Zjevení Ježíše Krista.Zjevení Janovo

Jan je jen vidoucím prorokem, který Ježíšovo nebo zjevení o Ježíši napsal. Proto jen v tomto smyslu lze hovořit o Zjevení Janově. Řečtina knihy ukazuje, že autor psal řecky, ale myslel hebrejsky. Je tedy velmi pravděpodobné, že autorem byl nějaký židovský křesťan. Podle sedmi listů maloasijským církvím musel zároveň toto prostředí dobře znát a být v něm značnou autoritou. I když obsah listů pochází od samého Krista, je to jeden z prvních projevů nadřazené autority v křesťanské církvi, jež může místním biskupům vytýkat jejich chyby. V odborné literatuře se pro autora užívá označení Jan Teolog či Jan z Patmu. Patmu je jméno řeckého ostrova blízko tureckého pobřeží, kde byl Jan ve vyhnanství, jak sám píše, pro Boží slovo a pro svědectví. Celá kniha je hluboce inspirována Starým zákonem.

Pro srovnání nového občanského průkazu s nesrovnatelně menším historickým, o to ale větším významem pro realizaci budoucnosti v době kognitivního kapitalismu a Velkého resetu se nabízí známé obrazy ze Zjevení. Například čtyři apokalyptičtí jezdci, 144 000 spravedlivých vykoupených, dva svědkové, kteří jsou zabiti a pak vstanou z mrtvých, žena oděná sluncem a ohrožená drakem, který chce pohltit dítě, dravé šelmy vládnoucí světu a číslo, kterým jsou označeni jejich uctívači, číslo Antikrista - 666, rozhodující bitva u Armageddonu, pád Velkého Babylónu a podobné. Zmíněnými obrazy se v evropské historii opětovně inspirovala chiliastická a eschatologická hnutí, výzdoba hradu Karlštejn, Táborské hnutí apod. Pokusy vykládat velké dějinné události ve světle této knihy skromně doplňuje tento příspěvek.

Podobně jako při výkladu knihy Zjevení se objevují zhruba tři odlišné přístupy – budoucnostní, idealistický, týkající se našeho současného života a světa a umírněný budoucnostní, snažící se o smíření doslovného a symbolického výkladu, lze zavádění občanského průkazu s čipem a anténou také nabídnout výklady v uvedených přístupech a otázkách, například: Co je to velké soužení? Kdo je označených 144 tisíc? Kdo jsou dva svědkové? Kdy přijdou, šelma z moře a šelma ze země? Kdy dojde k pohromám spojeným s miskami Božího hněvu? A jak vykládat obsah těchto pohrom? Jak mnoho času uplyne mezi trestem šelmy a falešného proroka?

Jestliže Kristus posílá skrze Jana dopisy sedmi sborům křesťanů na území dnešního Turecka, aby je povzbudil v jejich poslání svítit světu na Mesiáše navzdory těžkostem a pronásledování, a Ježíš Kristus odkrývá Božímu lidu pravou povahu jejich nepřátel, pravý pohled na skutečnost a duchovní boj a jistotu splnění svých slibů pro Boží lid v budoucnosti, to nový občanský průkaz ve futuristickém výkladu indikuje ve velké míře podobné události.  A také takové, které nastávají obyčejně na konci časů. Většinou se jedná o svět plný utrpění a násilí, kdy (prý) Bůh ztrestá hříšné lidstvo za všechny jeho hříchy, ale zachrání přitom malou hrstku věrných.

Zavedení nového občanského průkazu, který nahradí platební karty, řidičský průkaz, průkaz o pojištění a vše ostatní představitelné, včetně monitoringu pohybu držitele průkazu podle principu 24 hodin denně, každý den každého roku života, představuje totální zničení privátní sféry člověka a tím i základu lidské důstojnosti. Novodobé otroctví člověka s rozumem, duší a empatií, kterého transformuje kognitivní kapitalismus do konzumenta a instrumentu bez rozumu a duše, vede k vrcholu arogance, na kterém se odehraje boj bezbožných s Bohem.

Lze předpokládat, že boj bezbožní otrokáři, digitální kapitál a kognitivní kapitalismus prohrají, protože nelze vyloučit, že udělají lidskou chybu a umělá inteligence s novými platformami nad nimi zvítězí. Pokus otrokářů využít pandemii strachu z Covid-19 k nastolení říše nového člověka a současně dovolit například výmluvu, že železniční novelu a podobné neumožnil Covid-19 lze hodnotit i jako manifestaci archetypálních vzorců ve smyslu individuace. Tento archetypální úkol člověka v jeho inkarnaci vysvětluje například americký lékařský psychiatr a analytik Edward F. Edinger (1922 - 1988) v díle Archetype of the Apocalypse nebo americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie Stanislav Grof (1931). Ten se mj. otevřeně postavil proti zavedeným konvencím nerespektujícím důstojnost člověka (sine efekt) a rozšířil pole působnosti psychologie mimo známý rámec biologie a biografie. Osobně jsem přesvědčen, že západní věda nikdy nebyla a nebude stavu objasnit vztah ducha a hmoty. Proto hodnotím využití a zneužití lidského strachu v současných společenských podmínkách jako jednosměrnou cestu a nebezpečný pokus uspíšit konec tohoto světa. Podobné pokusy v minulosti totiž vedly především v lidových vrstvách k revolučním násilným vlnám.

V úvodu příspěvku zmíněný nový druh občanských nepokojů, možná i boje, který nemůže nikdo a nikde vyloučit, se může v rozhodující hodině dějin ve spojení s novým duchem doby okázat silnější než vše to, co nám pokrytecká moc slibuje jako výhody, které ale ve své podstatě jednoznačné vedou do moderního otroctví a odlidštění, tj. dehumanizace.

Jan Campbell


Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%